આંખોં તમારી એક ઝલક ને તરસતી  હોય,

        ને તમેજ દૂર હોય એવું કેમ હોય?
 
એકવાર જોવાની તમને ઈચ્છા છે મનમાં,
       તમારી પણ શું આવવાની મજબૂરી હોય?
 
છૂટે ને ભલે આ મહેલાતો ને સાહ્યબી,
        પણ છૂટે સાથ તમારો એ કેમ મંજુર હોય.
 
રોજ મળી નથી શકાતું તમને,
         પણ એક તસવીર મળે જે રોજ સાથે હોય.
 
પામવું અશક્ય નથી કશુંય જીવનમાં ,
         જો હૈયા માં તમારા હામ હોય.
 
 
SHARE
"Life lover" Since Born. Rashmi Panchal is enthusiastic Gujarati Writer, Dancer, Copy writer, Singer. She used to spend her whole day on her hobby related works. She loves her Child most " Sneh"

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here