જિંદગી તો કાલે જતી રહેવાની,
     કોણે  કહ્યું કે એ કાયમ રહેવાની.

બાળપણ જુવાની ને ઘડપણ ની,
     છે અલગ – અલગ જ કહાણી.

બાળપણમાં મજા ને જુવાની માં મસ્તી,
    ઉંમર તો ઘડપણ એ હરી હરી  કરવાની.

વાણી માં મીઠાશ અને વર્તનમાં નમણાશ,
    સાચું તો સદાય એજ સાથે રહેવાની.

કરીશું સારા કામ તો જ યાદ બધાને રહેવાની,
    નહીતો ઝાડ ગયુંને જગ્યા થઈ એમજ દુનિયા કહેવાની.


    
SHARE
"Life lover" Since Born. Rashmi Panchal is enthusiastic Gujarati Writer, Dancer, Copy writer, Singer. She used to spend her whole day on her hobby related works. She loves her Child most " Sneh"

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here