ટેક્નોલોજીની ઝંઝાળ આપણે એવી તો છે આણી,
        માનવીની જાત આખી મોબાઈલમાં સમાણી.
સંબંધો  ની થઈ  બાદબાકી ને, 
       ફ્રેન્ડ લિસ્ટ માં ઉમેરાણી.
સ્ટેટસ ને અપડેટ કરતા,
       જાત ને જ ભૂલાણી.
                                  માનવીની જાત……………
નીત  નવી ઓફરો જોઈને,
      જનતા  તો લલચાણી,
પણ સમજે તો સમજાય ને કે,
     આતો આપણા જ પૈસાનું પાણી.
વ્હોટ્સઅપ -ફેસબુક સાથે,
     જુઓ મિત્રતા સરખાણી.
લાઈક,કમેન્ટ અને શેર માં,
      લાગણીઓ  સમાણી .
ટેક્નોલોજીની ઝંઝાળ આપણે કેવી તો આણી.
    માનવીની જાત આખી મોબાઈલમાં સમાણી.

      
SHARE
"Life lover" Since Born. Rashmi Panchal is enthusiastic Gujarati Writer, Dancer, Copy writer, Singer. She used to spend her whole day on her hobby related works. She loves her Child most " Sneh"

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here