થોડી ખાટી ને થોડી મીઠી,

    એ તો હતી આપણી ભાઈબંધી.
    
 બાળપણ ની નાની મોટી
  તકરાર થી ના એ તૂટી 
  મારું – તારું ઘણું કર્યું 
   ગયા વાતે વાતે રૂઠી

સમય જતા થઈ ગઈ પાકી,

      એ તો હતી આપણી ભાઈબંધી.

ગિલ્લી દંડા પણ ખૂબ રમ્યા

  ને રમ્યા પકડા  પકડી
ચાર લખોટી ને એક ભમરડા 
 માટે કરતા ઝઘડા ઝઘડી

એ બધું આજે યાદ બની ગઈ,

     શું ભૂલાણી આપણી ભાઈબંધી. 

તું તારા કામોમાં અટવાયો 

  ને હું મારા વ્યવહારો માં 
મળે સમય જો એમાંથી તો 
  મળે ફક્ત તહેવારો માં 

દોસ્તી થઈ તહેવારોની મહોતાજી,

     શું આજ હતીં આપણી ભાઈબંધી.    
SHARE
"Life lover" Since Born. Rashmi Panchal is enthusiastic Gujarati Writer, Dancer, Copy writer, Singer. She used to spend her whole day on her hobby related works. She loves her Child most " Sneh"

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here