ગુજરાતી ગીતો

શું શક્ય છે આ વિશાળ આકાશ ને આંબવું, લાવને જરા હાથ લંબાવીને તો જોઊં, સપ્તરંગી આ મેઘધનુષ દૂરથી તો લાગે છે મોહક, પણ લાવને એકાદ રંગ એમાં પૂરી તો જોઊં, રણમાં તો દીઠા માત્ર ઝાંઝવા ના જળ, પણ તોય થયું કે લાવ જરા ખોબો ભરી તો જોઊં, જીવન ની કેડી પર આગળ ચાલવાની રહી નથી હોંશ હવે, તોય થયું કે લાવ બે ડગલા બીજા ચાલી તો...