કિચન ટીપ્સ

make punjabi food tasty gujarati
પંજાબી વાનગી માં ધ્યાનમાં રાખવા જેવા મુદ્દા પરોઠા, નાન, શાક, પુલાવ, દાળ મુખ્ય પંજાબી વાનગીઓ છે. જાડી ગ્રેવી બનાવવા માટે કોળું વાપરવું, તેને છોલી ને છીણી ને ઉપયોગ માં લેવું,તેનો સ્વાદ હોતો નથી, ડુંગળી ન ખાતા હો તો ડુંગળી ને બદલે કોળું, દુધી, કોબીજ ઝીણી છીણી ને કે મિક્ષર માં વાટીને નાખી શકાય. પંજાબી શાક પુલાવ, બિરયાની ડાલડા...
how to store green peas
How to store green peas | Kitchen Tips »  Ingredient:-   › Green peas ›  Sugar ›  Water › Poly bags            First  Boil the water, take water in any container so that the pea pods are submerged well. Turn on the flame and let the water boil. When boil in water, add 2 tsp of sugar to it. We have added sugar to add sweetness...
kitchen tips gujarati
10 Proven Kitchen Tips for Smart Housewife 1) નવા બટાકા બાફતી વખતે તેમાં થોડું મીઠું નાખીને બાફવાથી તે ફાટી નહી જાય. 2) ઘરમાં પડેલા લીંબુ જો થોડા સકાઈ ગયા હોય તો તેનો રસ કાઢતા પહેલા લીંબુને થોડીવાર પાણીમાં રાખી મુકો. 3) ઘી બનવતી વખતે બળી ગયું હોય તો તેમાં સમારેલા બટેકા નો ટુકડો નાખી તેને ગરમ કરો, ઘી ચોખ્ખું થઇ જશે. 4) મસાલાઓ...