ગડબડ કરી ભાઈ ગડબડ કરી,

         આ તો મોટી ગડબડ કરી.
 
સગવડ કરી  કે  અગવડ કરી,
         આ તો મોટી ગડબડ કરી.
 
ઘરમાં જ્યાં  નાની વહુ  લાવી,
      મોટી વહુ મટીને જેઠાણી થઈ. 
 
જ્યાં માઁ આખું આયખું,
         ઘર કરી ને રહી,
 
એજ  ઘર માં આજે,
         માઁ  અડચણ થઈ.
બબ્બે દીકરાઓને જનમ  દઈ,
           મા એ મોટી ગડબડ કરી.
 
એથી ભલી જણી હોત એક દીકરી,
          પડખે આવીને હોત એ ઉભી.    
 
દીકરા ના મોહ માં દીકરીને મારી,
          માં એ મોટી ગડબડ કરી.
        
SHARE
"Life lover" Since Born. Rashmi Panchal is enthusiastic Gujarati Writer, Dancer, Copy writer, Singer. She used to spend her whole day on her hobby related works. She loves her Child most " Sneh"

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here