કિરણ જો મળે એક જ પ્રેમનુ તારા,
મટી રે જશે મારા મનના અંધારા.

મન રે મૂકીને આજે વરસાવજે ધારા,
મટી રે જશે રે મારા મનના અંધારા.

        પ્રેમ છે તારો એકજ
આશરો મારો
એના સિવાય મારે
નથી  રે સહારો.

રોતા હ્રદય ને મારા મળશે જો છાયા,
મટી રે જશે રે મારા મનના અંધારા.

        મારી વ્યથા આ મારે
કોને જઈને કહેવી
થઈ ગયુ મનડુ મારુ
પોતાનુ જ વેરી.

સ્નેહની એક લહેરખી મળશે જો તારા,
મટી રે જશે રે મારા મનના અંધારા.

            વમળો  ની  વચ્ચે
મન અટવાયુ
ચિત્ત મારુ ચોટે નહી
તુજ મા સમાયુ.

નજર જો કરી લો એક જ ઉપર મારા,
મટી રે જશે રે મારા મનના અંધારા.

           ના જો આવશે તારી
મળશે નિરાશા
ભટકી રહ્યો છુ કાજે
પ્રેમ ને તારા.

રૂઠેલા નસીબમા મારા ઉઠશે રે આશા,
મટી રે જશે રે મારા મનના અંધારા.

            દિવસ વીતે છે મારા
તારા ખયાલો મા
જતી નથી રાતો હવે
તારા વીલાપો મા

કરી એકરાર દેજો પ્રેમ નો તારા,
મટી રે જશે રે મારા મનના અંધારા.

SHARE
"Life lover" Since Born. Rashmi Panchal is enthusiastic Gujarati Writer, Dancer, Copy writer, Singer. She used to spend her whole day on her hobby related works. She loves her Child most " Sneh"

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here