થાય તો કરી લેજો સમય નું સરવાળો,
      ગણતરી આજકાલ ની તો સમય જ કરનારો.
જુદા-જુદા એકમોથી જિંદગીને ભાગતો,
      નહીં મળે શેષ ને જશે ભાગફળ પણ પરભારો.
દોડી દોડી ને થાકશો પણ નહીં મળે જવાબ,
      મૂડી તો જતી રહેશે તોય નહીં મળે વ્યાજ.
દેહ અને આતમ ના એક જ રાખવાળા,
      મળી જાય ઉકેલ બધા જો એની કરો માળા.
કરો સાચનો સરવાળો અને,
       જૂઠ  ની કરો બાદબાકી.
સમય  પડશે સવળો  તો,
       સાચી જ પડશે ગણતરી.
જિંદગી ના ચોપડામાં કાઢજો સરવૈયું,
      ભલે ના મળે શેષ પણ હળવું થશે હૈયું.

SHARE
"Life lover" Since Born. Rashmi Panchal is enthusiastic Gujarati Writer, Dancer, Copy writer, Singer. She used to spend her whole day on her hobby related works. She loves her Child most " Sneh"

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here