જાણુ છુ કે જાણતા અજાણતો છે તુ,
        પૂછ દિલને મારા શુ થાય મારો તુ ?

              પ્રેમ મા તારા ક્યારેય
                વર્તાતી  ના  ખોટ
              આવે  ભલે  ભરતી
               કે આવે ભલે ઓટ

ભર ઉનાળે વા તો ઠંડો વાયરો છે તુ,
  લૂ થી બળતા ડીલને ઠારતો છાયડો છે તુ.

              દિવસ રાત બદલાય
           ભલે બદલાય આજકાલ
            જાણુ છુ નહી બદલાય
             ક્યારેય તારો સ્વભાવ

દુ:ખ મારા લઈ ને સુખ આપતો રે તુ,
      કેમ કરી કહુ તુજ ને કે પારકો છે તુ.


      

SHARE
"Life lover" Since Born. Rashmi Panchal is enthusiastic Gujarati Writer, Dancer, Copy writer, Singer. She used to spend her whole day on her hobby related works. She loves her Child most " Sneh"

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here