ટહુકતા મોરલાને જેમ નર્તન વગર ના ચાલે,
  ગણગણતા ભમરાને ગૂંજન વગર ના ચાલે.

સૂરજ ને જેમ સોનેરી સંધ્યા વગર ના ચાલે,

  ને ચાંદા ને જેમ ચાંદની વગર ના ચાલે.

પંખીઓ ને પણ જેમ કલરવ વગર ના ચાલે,

  ને પગદંડી ને પગરવ વગર ના ચાલે.

એમ તમારું પણ તો આ કેવું છે વર્તન વળી,

  કે અમને ઘડીયે તમારા વગર ના ચાલે.

                          

                  

SHARE
"Life lover" Since Born. Rashmi Panchal is enthusiastic Gujarati Writer, Dancer, Copy writer, Singer. She used to spend her whole day on her hobby related works. She loves her Child most " Sneh"

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here