વિદાય આ એને વસમી લાગે છે,
 સાસરે જતાં દિકરી રડતી લાગે છે.
કટકો કાળજાનો કરી રાખી હતી જેને,
 આજ એજ દીકરી કેમ પારકી લાગે છે.
રમતી-જમતી હતી સૌના સંગે જે,
 એ આજે કેમ એકલી લાગે છે.
મૈયરનો મોહ છોડીને જતી લાગે છે,
 જતી વેળાએ આંખ એની ભીની લાગે છે.
પારકાઓ ને જેને પોતાના કરવાના છે,
 એને પોતાના જ આજ પારકા લાગે છે.
માઁ ની શીખામણ ને સમજતી લાગે છે,
 એટલે તો આજ ઉંબરો ઓળંગતી લાગે છે.
બાપના બોલ ને વધાવતી લાગે છે,
 કઠણ કાળજે એ આગળ વધતી લાગે છે.
ભાઈઓના હેત ને ભૂલતી લાગે છે,
 મારું-તારું અહીં મૂકતી લાગે છે.
એટલે તો વિદાય એને વસમી લાગે છે,
 સાસરે જતાં દીકરી રડતી લાગે છે.

SHARE
"Life lover" Since Born. Rashmi Panchal is enthusiastic Gujarati Writer, Dancer, Copy writer, Singer. She used to spend her whole day on her hobby related works. She loves her Child most " Sneh"

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here