સૌને હસાવનારા અમે આજ પોતે રડી પડ્યા,
    લાગ્યું એવું કે જાણે મરજીવાના હાથમાંથી મોતી  સરી પડ્યા.
યાદ બધાને કરનારા આજ પોતે ભૂલા પડ્યા,
    બારણે જોઇને અમને એમના શબ્દો સરી  પડ્યા.
કહેવું હતું ઘણુંય  ના કશુય કહી શક્યા,
     એકલા હતા એકલા છીએ ને એકલા રહી ગયા.
પાડતા  સોગઠા સવળા  પણ અવળા પડી ગયા,
     કયા ભવના  કરમ  આ ભવે નડી ગયા.
જિંદગીની બાજી જીતવા ગયા ને,
      અમે બધુંય  હારી ગયા.
સૌને હસાવનારા અમે આજ પોતે રડી પડ્યા,
    લાગ્યું એવું કે જાણે મરજીવાના હાથમાંથી મોતી સરી પડ્યા.
 
                                                           
SHARE
"Life lover" Since Born. Rashmi Panchal is enthusiastic Gujarati Writer, Dancer, Copy writer, Singer. She used to spend her whole day on her hobby related works. She loves her Child most " Sneh"

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here